Welcome, Guest Login|Sign Out

0
[postlink] http://iyisarkilar.blogspot.com/2014/04/aylin-kotil-bu-is-namus-meselesi-oldu.html[/postlink] Beyoğlu'nda AK Parti adayına kaybeden Aylin Kotil, mücadelesine devam edeceğini belirterek "Bu İş namus meselesi oldu" dedi. CHP'nin Beyoğlu adayı Aylin Kotil, 20 bin oyla seçimi kaybetmesine rağmen pes etmiyor. İl­çe ge­ne­lin­de­ki bü­tün san­dık­lar­da ye­ni­den sa­yım yap­tı­ra­na ka­dar oy­la­rın pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Ko­til "Bu iş namus meselesi oldu. Benim haneme atılan tek bir oyu bile AKP'ye bırakmayacağım. Sandıklar yeniden sayılana kadar bu işin peşindeyim" dedi. İşte Kotil'in Sözcü gazetesine yaptığı açıklamalardan satırbaşları; San­dı­ğa gi­den va­tan­daş sa­yı­sın­da yüz­de 100'e ya­kın bir ar­tış­tan söz edi­li­yor. Bu­na rağ­men il­çe­de 25 bin oy kul­la­nıl­ma­mış. Bu da ak­la bir baş­ka so­ru­yu da­ha ge­ti­ri­yor… Aca­ba mil­let­ve­ki­li ba­ra­jı­nı yük­sek tu­ta­bil­mek için bu­ra­lar­da ha­ya­li seç­men­ler mi var? 7 bin oyu­muz da ge­çer­siz. Ba­zı san­dık­la­rı­mız­da cid­di sı­kın­tı­lar söz ko­nu­su. İti­raz­la­rı­mı­zı yap­tık. İl­çe Se­çim Ku­ru­lu­'n­dan ret gel­di. İl Se­çim Ku­ru­lu­'na baş­vur­duk. Ora­dan da ret alır­sak, An­ka­ra­'ya gi­de­ce­ğiz. Çün­kü ben bu işi na­mus me­se­le­si ola­rak gö­rü­yo­rum. Bi­zim ha­ne­mi­ze atı­lan her oyu, ken­di ha­ne­miz­de gör­mek is­ti­yo­rum. Ba­na atı­lan tek bir oyu bi­le AK­P'­nin ha­ne­sin­de gör­mek is­te­mi­yo­rum ve bu­nun mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yo­rum. So­nuç de­ğiş­me­se bi­le oy­la­rın ye­ni­den sa­yıl­ma­sı için so­nu­na ka­dar di­re­ne­ce­ğim. "İSTANBUL'DA BİLE SONUÇ DEĞİŞEBİLİR" Bü­yük­şe­hi­r'­de ve pek çok il­çe­de şa­ibe­ler var. Ka­ğıt­ha­ne­'de 700'e ya­kın san­dık var. 36 san­dık­ta 3 bin oy fark et­miş. Bü­tün san­dık­lar­da ne ka­dar oy fark ede­ce­ği­ni he­sap­lar­sa­nız eğer, kor­kunç bir ra­kam bu. Ama ada­yı­mız san­dık­la­rı aç­tı­ra­mı­yor! Böy­le bir şey ola­bi­lir mi? Ben­ce Ka­ğıt­ha­ne ve Üs­kü­dar ke­sin ola­rak CHP'­nin alın­mış il­çe­le­ri­dir. An­ka­ra Bü­yük­şe­hi­r'­de de ay­nı şe­kil­de. Hat­ta İs­tan­bu­l'­da bi­le so­nuç de­ği­şe­bi­lir. "NEDEN KORKUYORLAR?" Bu san­dık­lar tek­rar açı­lıp sa­yım ya­pıl­ma­dan, o be­le­di­ye­ler­de otu­ran baş­kan­lar vic­da­nen ra­hat­lar mı? Ağ­rı­'da AKP is­te­di se­çim ip­tal edil­di. Ön­ce oy­la­rı de­fa­lar­ca say­dır­dı­lar. En so­nun­da ha­kim; "Ye­ter ar­tı­k" de­yin­ce, onu da ta­ti­le çı­kar­dı­lar. Böy­le bir şey ola­bi­lir mi? Biz san­dık­la­rı­mı­zı say­dı­ra­mı­yo­ruz. Bu bi­le çif­te stan­dar­dı gös­te­ri­yor. Ak­la bir baş­ka so­ru da­ha ge­li­yor. On­lar­ca şa­ibe­ye rağ­men bu san­dık­la­rı aç­tır­ma­mak­la aca­ba ne­den kor­ku­yor­lar? Yok­sa ye­ni­den sa­yım ya­pı­lır­sa, AK­P'­nin bu­gü­ne ka­dar se­çim­le­ri na­sıl ka­zan­dı­ğı mı or­ta­ya çı­ka­cak? "SAADET PARTİ'NİN OYLARI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI" Saa­det Par­ti­si­'nin oy­la­rı be­ni çok şa­şırt­tı. Ge­çen se­çim­ler­de AK­P'­ye oy ver­me­yen Saa­detliler, AKP hak­kın­da bu ka­dar şai­be ol­ma­sı­na rağ­men, bu se­çim­de AK­P'­ye oy ver­di­ler. Eğer Saa­det oyu­nu ko­ru­ma­yı bir ke­na­ra bı­ra­kın, 2009'a gö­re 5 bin oy da­ha az al­say­dı bi­le, san­dık­lar­da­ki şa­ibe­ye rağ­men bu­gün ben Be­yoğ­lu Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­dım. "Beyoğlu BAŞBAKAN'IN TEHDİDİYLE ALINDI" Ok­mey­da­nı­'n­da kent­sel dö­nü­şüm böl­ge­sin­de sı­kın­tı ya­şa­dık. Se­çi­me bir haf­ta ka­la Baş­ba­ka­n'­ın ade­ta teh­dit içe­ren ko­nuş­ma­sı ile bu­ra­da­ki oy­la­rı­mız AK­P'­ye kay­dı. Baş­ba­kan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; "Kent­sel dö­nü­şüm ben­den ge­çe­r" der­ken; "Be­le­di­ye baş­ka be­le­di­ye­ye ge­çer­se, kent­sel dö­nü­şüm­den um­du­ğu­nu­zu bu­la­maz­sı­nı­z" me­sa­jı­nı ver­di. İn­san­lar bu ko­nuş­ma­dan et­ki­len­di­ler. AK­P'­li Baş­kan se­çim kam­pan­ya­sı bo­yun­ca kent­sel dö­nü­şüm­de va­tan­daş­tan pa­ra al­ma­dan ev­le­ri­ni ye­ni­den ya­pa­cak­la­rı­nı va­at et­ti. Ama da­ha dün "Ben ara­da fark al­ma­dan kent­sel dö­nü­şüm ya­pa­ma­m" de­me­ye baş­la­dı."

Aylin Kotil: Bu İş Namus Meselesi Oldu

0
[postlink] http://iyisarkilar.blogspot.com/2014/04/asl-aydntasbas-basbakan-erdogana-hak.html[/postlink] Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası açıklamalarını eleştiren Aslı Aydıntaşbaş "Başbakan Erdoğan haklı. Sanki yüzde 45'i kendisi almış gibi konuşuyor" dedi. CNN Türk ekranlarında Aslı Aydıntaşbaş'ın sunumuyla ekrana gelen "Karşı Gündem" programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidar partisinin tutumunu eleştiren Tekin, Aylı Aydıntaşbaş'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirisi karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadı. "CHP ANKARA'YA YETERİ KADAR ASILMADI" Programında ve kaleme aldığı yazılarda iktidar partisine yönelik muhalif duruşu ile dikkat çeken Aslı Aydıntaşbaş, CHP'nin Ankara seçimlerine yeteri kadar asılmamasını stratejik bir hata olarak nitelendirdi. Aydıntaşbaş'ın CHP'ye yönelik bu eleştirisi karşısında kısa süreli duraklayan Gürsel Tekin "Bunu kendi iç dünyamızda da tartışıyoruz. Birkaç yerde çok ciddi hatalarımızın olduğunu biliyoruz. Ankara'da 2-3 puan farkla kazanabilirdik" dedi. "BAŞBAKAN ERDOĞAN HAKLI" Programın kapanışında "İktidar unutmayın, sizi uyarıyorum. Kendinize çeki düzen verin. Bu milletin bir vicdanı var" diyen Gürsel Tekin, Aydıntaşbaş'ın beklenmedik çıkışıyla karşılaştı. "Bu seçim sonucuna rağmen böyle bir şey demeye hakkınız var mı?" diyen Aydıntaşbaş şu ifadelere yer verdi: "Kemal Bey'in seçimden sonraki röportajını okudum. Sanki yüzde 45'i o almış gibi Cumhurbaşkanı şöyle olmalı böyle olmalı diyor. Tayyip Erdoğan da o anlamda çıkıp eleştirmekte haklı..."

Aslı Aydıntaşbaş, Başbakan Erdoğan'a Hak Verdi

0
[postlink] http://iyisarkilar.blogspot.com/2014/04/kredi-kart-aidatna-yeni-ayar.html[/postlink] Limiti 5 bin TL'nin altında olan kredi kartlarından yıllık 25 TL'den fazla kart ücreti alınamayacak. Devlet, 1.2 milyar TL’yi bankalardan alıp vatandaşa verdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) önceki gün görüşe açtığı yönetmelik taslağındaki ‘limiti 5 bin TL’nin altında olan kredi kartlarından yıllık 25 TL’den fazla kart ücreti alınamaz’ maddesi 23 milyon kart sahibini ilgilendiriyor. Türkiye’de toplam kredi kartı sayısı 57 milyon adet olsa da BDDK’nın taslağı hazırlarken sanal ve ek kartları dikkate almadığı, çalışmayı ve hesaplamayı 35 milyon aktif kredi kartı üzerinden yürüttüğü öğrenildi. ORTALAMA KART ÜCRETİ 60 TL BDDK’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, aktif kartların yüzde 65’inin yani yaklaşık 23 milyon kredi kartının limiti 5 bin liranın altında bulunuyor. Dolayısıyla taslağın yasalaşmasının ardından 23 milyon kart sahibinin yıllık ödeyeceği kart ücreti 25 TL’yi aşmayacak. Ortalama kredi kartı ücretinin 60 TL olduğu göz önüne alındığında, bankaların limiti 5 bin TL’nin altındaki 23 milyon adet karttan aldığı yıllık kart ücreti geliri 1.3 milyar liradan 575 milyon liraya inecek. LİMİTİ YÜKSEK OLAN 'GÜÇLÜ' Peki bankalar aradaki 805 milyon liralık kaybı, limiti 5 bin liranın üzerinde olan 12 milyon kart sahibinden mi tahsil edecek? BDDK’nın da 5 bin TL limitini belirlerken, bu durumu dikkate aldığı ve “5 bin TL üzeri kart limiti olan kesim gelir düzeyi yüksek ve bilinçli. Bankaların kart ücretini fahiş artırması durumunda, pazarlık gücü ve banka değiştirme esnekliği mevcut. 5 bin TL’nin altı kesim borçluluk ve çeşitli nedenlerden dolayı banka değiştirme esnekliğine sahip değil” görüşünün ağır bastığı belirtiliyor. LİMİTİN YÜZDE 37’SİNİ KULLANIYORUZ Peki kredi kartı sahipleri kredi kartı limitlerinin ne kadarını kullanıyor? Bu konuda, ne Kredi Kayıt Bürosu, ne Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ne de diğer kurumlarda basına açık bir veri bulunuyor. Ancak BKM’nin Kart Monitör 2013 araştırması verileri bu konuda genel eğilimi anlamaya yardımcı olur nitelikte. BKM’nin araştırmasına katılanların yanıtlarına göre ortalama kart limiti 4 bin 360 TL. A sosyo-ekonomik grupta ortalama limit 5 bin 740 TL’yi bulurken, kredi kartını sık kullananlarda bu tutar 7 bin 900 TL’ye çıkıyor. LİMİTİN YÜZDE 37'Sİ KULLANILIYOR Kart sahipleri limitlerinin ortalama yüzde 37’sini kullanıyor. Genel kanının aksine büyük çoğunluk kart limitlerini sonuna kadar kullanmıyor. 7 bin 900 TL limit örneğine bakılacak olursa, bu kart sahipleri limitlerinin sadece 2 bin 923 TL’lik kısmını kullanıyor. Dolayısıyla yeni durumda söz konusu kart sahipleri de limitlerini 5 bin TL’nin altına çekip 25 TL kart aidatı ödeyebilir. KOMİSYON FRENİ 1.2 MİLYARLIK KÂRI GÖTÜRECEK BDDK’nın önceki gün görüşe açtığı ve bankaların ücret ve komisyonlarına sert fren getiren yönetmelik taslağı banka kârlarına olumsuz yansıyacak. Bankaların ücret ve komisyon gelirlerinin yarıdan fazlasını kredi kartları, tüketici kredileri ve para transferleri üzerinden alınan ücret ve komisyonlar oluşturuyor. Analistler yönetmeliğin bu şekilde kabul edilmesi halinde bankaların ücret ve komisyonlarının yüzde 15-20 düzeyinde azalacağını öngörüyor. Bu durumda da bankaların 2014 kârlarının yüzde 3-5 arasında azalacağını hesaplıyor. Bankaların 2013 yılı toplam komisyon gelirleri 22.4 milyar TL, toplam kârları ise 24.7 milyar TL. Bu rakamlar baz alındığında, yeni dönemde bankaların ücret ve komisyon gelirleri 4.5 milyar TL, karlar ise yaklaşık 1.2 milyar TL tırpan yiyecek. (Kaynak: Habertürk)

Kredi Kartı Aidatına Yeni Ayar

0
[postlink] http://iyisarkilar.blogspot.com/2014/04/ak-parti-hakkaride-rekor-krd.html[/postlink] Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde yüzde 72 oranında oy alan AK Parti bir rekora imza attı. Ak Parti, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde, yüzde 72 oranında oy alarak bir rekor kırdı. İlçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri, AK Partili Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'yı makamında ziyaret ederek tebrik ettiler. Ziyarette konuşan Çetinkaya, halkın bu görevi kendisine layık gördüğünü belirterek, "Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Şu an tek amacımız, Derecik beldemize hizmet etmek ve hak ettiği her şeye kavuşturmaktır" dedi. "SÜRECİN MEYVELERİNİ HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ" Çözüm sürecine de değinen Başkan Çetinkaya, "Bilindiği üzere bölgemizde halen devam eden bir barış süreci var. Bundan dolayı insanımız çok mutlu ve ileriye dönük de çok umutludur. Umuyoruz ki bu sürecin güzel meyvelerini hep birlikte alacağız" diye konuştu. SINIR KAPISININ AÇILIŞI YAKINDA... Başta Derecik olmak üzere Şemdinli ve Yüksekova halkının dört gözle Kuzey Irak tarafına geçişleri sağlayacak sınır kapısının açılmasını beklediklerini dile getiren Başkan Çetinkaya, "Umuyoruz, yakında sınır kapımız halkımızın hizmetine girer" şeklinde konuştu. Sınır kapısının açılacağı bölgeyi gazetecilerle birlikte ziyaret eden Başkan Çetinkaya, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. "BAŞBAKANIMIZ VE BARZANİ TARAFINDAN GEREKLİ TALİMATLAR VERİLDİ" Burada konuşan Ak Parti Hakkari eski milletvekili adayı Kasım Demir, sınır kapısının açılmasının herkesin menfaatine olacağını belirterek, "Çalışmaların son aşamaya geldiğini biliyoruz. Bu kapının bir an önce halkımızın hizmetine girmesini umuyoruz. Bizim buradaki vatandaşlarımızın çoğunun Irak topraklarında akrabaları var. Biz kız alıp vermişiz karşı tarafa, hepimiz akrabayız. Başbakanımız ve Kuzey Irak Kürt Bölgesi Yönetimi Başkanı Mesut Barzani tarafından gerekli talimatlar verilmiştir. Artık iş her iki tarafın valilerine kalmıştır. Umarım ki ivedi bir şekilde sınır kapılarımız açılır ve vatandaşlarımız rahat bir şekilde akrabalarını ziyarete giderler" ifadelerini kullandı.

AK Parti, Hakkari'de Rekor Kırdı

0
[postlink] http://iyisarkilar.blogspot.com/2014/04/bdpli-vekiller-hdpye-gecmeye-hazrlanyor.html[/postlink] Seçim sonrası BDP'de yeni eşbaşkanlar için kurultaya gidiliyor. Bu arada 'çatı partisi' olduğu için vekillerin de HDP'ye geçmesi bekleniyor. Yerel seçimlerde, bağımsız aday Ahmet Türk'ün kazandığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı dahil 10 il ve 55 ilçede toplamda 103 merkezde belediye başkanlıklarını kazanan BDP 'de kurultay süreci başladı. DEMİRTAŞ VE VEKİLLER HDP'YE Mİ GEÇİYOR? BDP Eşgenel Başkanı Gültan Kışanak'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, diğer Eşgenel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da parti içindeki bazı tartışmalar nedeniyle, 'Genel Başkanlığı bırakmaktan yana' eğilim göstermesi "Yeni eşgenel başkanlar kim olacak?" sorusunu gündeme getirdi. BDP kulislerine göre, 'Bırakma' eğilimine rağmen Demirtaş'ın aynı görevi HDP'de de sürdürmesi gerektiği belirtiliyor. Demirtaş'ın ismi HDP Eşgenel Başkanlığı görevini kabul etmemesi halinde, Ahmet Türk'ten boşalan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanlığı için düşünülüyor. İMRALI ZİYARETİNDE DE GÜNDEME GELECEK Demirtaş'ın ismi çerçevesinde süren 'yeni eşgenel başkanlar' tartışmasının BDP-HDP ortak heyetinin bu hafta sonu İmralı'ya yapması beklenen ziyaretinde de gündeme gelebileceği; İmralı ve Kandil'in BDP ve HDP'nin yeni eşgenel başkanlarının kimler olabileceğine yönelik 'çerçeve' bir değerlendirme yapabileceği savunuluyor. Demirtaş'ın isminin öne çıktığı tartışmalar ise yerel seçim öncesi belirlenen takvime uygun yürütülüyor. BDP VARLIĞINI SÜRDÜRECEK AMA... Buna göre önümüzdeki haftalarda BDP milletvekilleri 'çatı partisi' olarak nitelendirilen HDP'ye geçecek. En geç mayıs ayında yapılacak karşılıklı kurultaylarla da BDP- HDP birlikteliği sağlanacaktı. HDP çatısı altındaki diğer partiler gibi BDP de varlığını sürdürecek ancak TBMM'deki çalışmalara 'HDP' olarak devam edilecek.

BDP'li Vekiller HDP'ye Geçmeye Hazırlanıyor

0
[postlink] http://iyisarkilar.blogspot.com/2013/07/aradm-seni-gokce_6479.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=tVnxoKN5hKwendofvid

Aradım Seni (Gökçe)

0
[postlink] http://iyisarkilar.blogspot.com/2013/07/gran-were-xanemir_872.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=pMkZYmKa3H0endofvid

Gıran Were (Xanemir)